نمونه مدارک دانشگاهی

  • بر روی مدارک اصلی که برای شما ارسال خواهد شد هیچ اشاره ای به تبدیل سوابق کاری به مدارک دانشگاهی و یا غیرحضوری یا معادل نخواهد شد.
    مدارک شما دقیقا مانند مدارک دانشجویان حضوری همان دانشگاه خواهد بود.
    ضمنا عبارت AFARAND که بر روی این نمونه مدارک مشاهده می کنید برروی مدارک اصلی درج نمی شود