نمونه مدارک دانشگاهی

 • بر روی مدارک اصلی که برای شما ارسال خواهد شد هیچ اشاره ای به تبدیل سوابق کاری به مدارک دانشگاهی و یا غیرحضوری یا معادل نخواهد شد.
  مدارک شما دقیقا مانند مدارک دانشجویان حضوری همان دانشگاه خواهد بود.
  ضمنا عبارت AFARAND که بر روی این نمونه مدارک مشاهده می کنید برروی مدارک اصلی درج نمی شود

    01
    01
    06
    06
    07
    07
    02
    02
    03
    03
    05
    05
    09
    09
    11
    11
    04
    04
    08
    08
    10
    10
    12
    12
    13
    13
    14
    14
    15
    15
    16
    16
    17
    17
    18
    18
    19
    19