نمونه مدارک دانشگاهی

 • بر روی مدارک اصلی که برای شما ارسال خواهد شد هیچ اشاره ای به تبدیل سوابق کاری به مدارک دانشگاهی و یا غیرحضوری یا معادل نخواهد شد.
  مدارک شما دقیقا مانند مدارک دانشجویان حضوری همان دانشگاه خواهد بود.
  ضمنا عبارت AFARAND که بر روی این نمونه مدارک مشاهده می کنید برروی مدارک اصلی درج نمی شود

  نمونه مدارک دانشگاهی

    01
    01
    06
    06
    07
    07
    02
    02
    03
    03
    05
    05
    09
    09
    11
    11
    04
    04